Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Kuchařka individuálního plánování - příprava a první kroky

Kurz je zaměřen na prvotní fáze plánovacího procesu v sociálních službách. Volně navazuje na kurz Základy individuálního plánování. Frekventant si na kurzu prohloubí znalosti z oblasti přípravy na individuální plánování s klientem, zkusí si některé praktické techniky pro první kroky v plánovacím procesu. Kurz je vhodný, jak pro vedoucí pracovníky, tak pro sociální pracovníky, kteří mají nebo budou mít na starosti individuální plánování s klientem. Předávané znalosti pramení z různých teorií v pomáhajících profesích a z letitých zkušeností lektora v přímé práci s klienty. Kurz je vhodný především pro pracovníky z preventivních a poradensky orientovaných služeb.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 6. 2021, 08:30 — 8. 6. 2021, 16:00

Jak vyjednávat a dosáhnout dohody

Vyjednáváme proto, abychom dosáhli lepších výsledků, než jakých bychom dosáhli bez vyjednávání. Vyjednávání je specifický proces komunikace, do kterého vstupují nejméně dva partneři nebo více stran. Mají zájem o společnou věc a cílem vyjednávání je takový výsledek, který je akceptovatelný pro všechny vyjednávající subjekty. Akreditovaný vzdělávací program vysvětluje základní pojmy ve vyjednávacím procesu, objasňuje komunikační strategie při jednání a zabývá se vlivem fyzického a sociálního prostředí a vlivem celkové atmosféry na vyjednávání. Informuje o taktikách, jak upravit jednací prostor a konkrétní umístění účastníků jednání u jednacího stolu. Zabývá se druhy vyjednávání od pozičního přes kompetitivní až ke kooperativnímu jednání. Vysvětluje význam vyjednávacího stylu výhra-výhra a ztráty při výsledku prohra-prohra. Věnuje se osobnosti vyjednávače a jeho vlivu na výsledek vyjednávání. Zdůrazňuje jednotlivé fáze vyjednávání - přípravu, kontaktní fázi, jádro jednání, proces přesvědčování a závěr jednání. Seznamuje s postupy při argumentaci a reakci na invektivy a jakou využijeme strategii a taktiku při jednání. Znalosti a informace ze vzdělávacího programu využijí absolventi jak v pracovním procesu při jednání s jednotlivci nebo externími partnery zařízení sociálních služeb, tak v běžném osobním životě.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 6. 2021, 08:30 — 8. 6. 2021, 16:00

Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese 9.6.

Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření. Cílem kurzu je umožnit pracovníkům v pomáhajících profesích věnovat se sám sobě: zastavit se, odpočinout si, získat lepší kontakt se sebou a svými potřebami, prakticky si osvojit techniky psychohygieny, relaxace a uvolnění stresu.

Obsahem akreditovaného workshopu, kromě základní teoretické báze, budou praktické nácviky, zážitkové techniky a osvojování si metod prevence a zvládání stresu spojeného s výkonem pomáhající profese.

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE KURZ PROBĚHNE ONLINE!

 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 9. 6. 2021, 08:30 — 9. 6. 2021, 16:00

Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Účastníci se seznámí s muzikoterapií jako expresivní terapeutickou disciplínou využitelnou pro všechny klienty bez rozdílu zdravotního a sociálního omezení.Muzikoterapeutické přístupy je možno aplikovat v práci se zdravými klienty či klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Teoretická část přiblíží základní pojmy, metody a přístupy muzikoterapie.
V praktické části si účastníci vyzkouší hru na různé rytmické a melodické muzikoterapuetické hudební nástroje.Dále budou pracovat s dechem a hlasem.Kurz obsahuje seznámení s hudebními nástroji a jednotlivými technikami hry na muzikoterapeutické hudební nástroje. V bezpečném a podporujícím prostředí se pak může rozvinout přirozený zpěv a spontální hudební tvořivost a improvizace. 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 6. 2021, 08:30 — 10. 6. 2021, 16:00

Umění zpětné vazby 11.6.2021

Umění zpětné vazby je intenzivní kurz, kde se účastníci dozví a prakticky vyzkouší, jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Ať už v komunikaci s klienty nebo spolupracovníky. „Umění zpětné vazby“, jelikož je to právě um v tom, jak danou citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nikoli negována či ignorována. Opakovaně se ve zpětné vazbě dostáváme do momentu, kdy neřekneme nic z toho co jsme chtěli a nebo vyslovíme něco, co nás i toho druhého posléze mrzí. Důležitým tématem budou také možnosti zacházení s emocemi při sdělování a nebo naopak slyšení zpětné vazby.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 6. 2021, 09:00 — 11. 6. 2021, 16:00

Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory

Kurz představí možnosti využití reminiscence, práce se vzpomínkami, se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Reminiscence slouží jako nástroj, který může pomoci podpořit pocit vlastní důležitosti, smysluplnosti života a respektu. Reminiscenční aktivity lze koncipovat se zaměřením na individuální i skupinové setkání. Využívají se mimo jiné u osob s demencí, u osob s fyzickým či smyslovým omezením. Reminiscence napomáhá vytvořit atmosféru důvěry a k navázání vztahu mezi pečujícím a klientem. Vzpomínkami lze obohatit nejen profesionální práci, ale i rodinné a mezigenerační vztahy. Součástí kurzu jsou praktická cvičení, která napomáhají pochopit možnosti využití vzpomínek nejen v profesním, ale i osobním životě. 

 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 6. 2021, 08:30 — 14. 6. 2021, 16:00

Základy validace podle Naomi Feil

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Pokud si s nimi nedovedou poradit, jsou ohroženi vysokou mírou stresu, který může přerůst až v syndrom vyhoření. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu se seniory trpícími demencí, je validace, která představuje komplexní, na člověka orientovaný přístup k lidem s demencí. Napomáhá nejenom porozumět světu osob s demencí, ale poskytuje i podporu pečujícím a dodává jim energii, která jim při péči často schází. V první části kurzu budou představeny teoretické poznatky vztahující se k tématu demence, komunikace vhodné pro osoby s demencí. Objasnění pojmu validace podle Naomi Feilové se zaměřením na jednotlivé odborné autory ze kterých přístup čerpá, principy, fáze dezorientace a techniky. Kurz obsahuje praktická cvičení a práci ve skupině.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 6. 2021, 08:30 — 15. 6. 2021, 16:00

Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při problematických situacích.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 17. 6. 2021, 08:30 — 17. 6. 2021, 16:00

Jak zvládnout roli vedoucího ve svém týmu

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje. A kdo říká že ano, tak pěkně „kecá“.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. Cílem tohoto semináře je najít svou vlastní cestu k tomu, jak být úspěšný vedoucí. Základem je vyznat se sám v sobě, poznat co vše role vedoucího obnáší, přijmout zodpovědnost a svěřenou kompetenci a dobře se připravit. Kdo hledá cestu, najde ji.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 24. 9. 2021, 08:30 — 24. 9. 2021, 16:00

Zvládání agrese v kontaktu s klientem

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/uživatelů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Základem kurzu je praktický intenzivní nácvik šetrné fyzické sebeochrany, vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi. Vždy je zohledněn individuální potenciál každého jednotlivého účastníka kurzu. Tématem je i problematika verbální agrese. Kurz také nabízí prostor k analýze a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních verbálních a fyzických situací prožitých účastníky..

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 13. 10. 2021, 09:00 — 14. 10. 2021, 16:30
Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás