Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Psychologická úskalí práce v pomáhajících profesích

Akreditovaný kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci dostanou v rámci individuální i skupinové sebezkušenostní práce především příležitost hlouběji prozkoumat strukturu vlastní motivace pro pomáhání. Budou jim nabídnuty teoretické modely vycházející z psychodynamického pojetí osobnosti, které odkrývají často neuvědomované potřeby, jež pomáháním sytíme. Pozornost bude věnována také vztahu pracovník-klient, především pak tématu moci. Zabývat se budeme i péčí o sebe a podporou, dotkneme se i oblasti supervize v sociálních službách. Účastníci se dále dozvědí, jak se vyvarovat vlastní traumatizaci při práci s těžkými tématy klientů. Větší prostor bude věnován syndromu pomocníka, který lze chápat jako velmi užitečný koncept pro reflexi pomáhající činnosti.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 5. 2021, 08:30 — 14. 5. 2021, 16:00

Emoční inteligence aneb jak lépe porozumět sobě i druhým lidem

Kurz je zaměřen na rozvíjení emočních a sociálních kompetencí. V průběhu kurzu se účastníci učí sebereflexi (tj. schopnosti uvědomit si vlastní prožívání a jeho vliv na své chování) a záměrné kultivaci pozitivních emocí, které jednak pomáhají při práci s klienty, ale také zvyšují resilienci pracovníků. Pracovníci se také učí lépe zvládat své negativní emoce, což jim umožňuje i v náročných situacích s klienty jednat s rozvahou a s ohledem na dlouhodobé cíle. Kurz u pracovníků také rozvíjí schopnost zvládat stres a být vůči němu odolnější, aby u nich nedošlo k syndromu vyhoření. Kromě toho se pracovníci učí pracovat se svojí motivací i motivací klientů, stanovovat dílčí a dosažitelné cíle a pracovat na jejich dosažení. Učí se také zásadám efektivní komunikace a aktivnímu naslouchání potřebných pro jejich komunikaci a práci s klienty. Kromě toho zlepšují svou schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu (schopnost motivovat ostatní, ocenit, naklonit je ke spolupráci atd.).

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 17. 5. 2021, 08:30 — 18. 5. 2021, 16:00

Syndrom vyhoření a jeho prevence prostřednictvím psychohygienických a relaxačních metod

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody. Součástí kurzu je úvod do technik relaxace a nácvik základních relaxačních metod. Jaké jsou další možnosti a techniky obrany proti syndromu vyhoření a stresu.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 18. 5. 2021, 08:30 — 19. 5. 2021, 16:00

Trénování paměti II

Kurz je určen aktivizačním pracovníkům, pracovníkům v přímé péči o seniory a dalším, kteří chtějí do své praxe s klienty zavést aktivity na trénování paměti a procvičování mozku. Pokud chceme udržet mozek v dobré kondici, je potřeba se pravidelně věnovat tréninku paměti. Pomocí různých cvičení a zábavných her, které si na kurzu sami vyzkoušíte, můžete posílit paměť, pozornost, prostorovou orientaci, koncentraci, kreativitu a další mozkové dovednosti svých klientů. Kurz ukáže, že cvičení na trénování paměti není vůbec komplikované ani časově náročné. Můžeme k tomu využít běžné každodenní aktivity. Kurz volně navazuje na Trénování paměti.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 5. 2021, 08:30 — 19. 5. 2021, 16:00

Doprovázení pozůstalých a význam truchlení po ztrátě

Kurz provede účastníky obdobím po ztrátě blízké osoby. Období po ztrátě neboli čas truchlení, které má své zákonitosti a přirozený průběh, je jedno z nejtěžších období v lidských životech. Definitivní ztráta naruší naši vnitřní rovnováhu, jistoty a osobní identitu. Proto je dobré rozumět jednotlivým fázím, kterými většina pozůstalých prochází a které mají své specifické charakteristiky. Jak rozpoznat, kdy proces truchlení plyne zdravým a přirozeným způsobem a kdy se již jedná o nezdravé - patologické truchlení? Jak můžeme být pomocí a podporou člověku, který prožívá ztrátu? Těmito a dalšími otázkami se budeme v rámci kurzu zabývat. 

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 20. 5. 2021, 08:30 — 20. 5. 2021, 16:00

Motivace klienta ke změně v životě

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují přímé poradenské práci se svými klienty, a to především dlouhodobějšího charakteru. Je inspirován modelem spolupráce s klientem nazývaným "motivační rozhovory", který je orientovaný na vnitřní změnu jednání a rozhodování lidí. Jde o způsob spolupráce s klientem, který efektivně napomáhá dosahovat klientovi jeho cílů. Přístup motivačních rozhovorů může v sociální práci najít široké uplatnění. Kurz představuje základní principy, způsob myšlení i práce s klientem a předává myšlenkové i praktické založeného na motivaci, porozumění situaci, rozhodnutí se pro pozitivní sociální změnu a aktivizaci a využití zdrojů a možnosti žádoucích k dosažení stanovených cílů. Kurz je prakticky orientován, teoreticko-praktický výklad je doprovázen praktickými nácviky a dalšími aktivitami reflektujícími tento koncept práce s klientem a vlastní postavení pracovníka v tomto procesu.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 20. 5. 2021, 08:30 — 21. 5. 2021, 16:00

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II

Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při sebereflexi práce s klienty a s možnostmi aplikace focusingu při práci s klienty sociálních služeb v rámci aktivního naslouchání, emočního doprovázení, podpory při rozhodování a krizové intervence. Účastníci si upevní základní postupy focusingu a hlouběji se seznámí s postupy interpersonálního focusingu a s možnostmi využití neverbálního projevu - výtvarné a pohybové symbolizace při provádění focusingu.

Samozřejmostí je praktický nácvik využití Focusingu!

Podmínkou účasti je nejdříve absolvovat akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu , nejbližší termín je 25.3.2021.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 21. 5. 2021, 08:30 — 21. 5. 2021, 16:00

Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením

Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování při práci s lidmi s mentálním postižením. Cílem kurzu je věnovat pozornost přístupu k lidem s mentálním postižením, seznámit účastníky kurzu s východisky pro individualizaci podpory a péče, mimo jiné aktuální legislativní východiska a zákonné ukotvení. Dále se účastníci dovědí, jaké jsou základy procesu individuálního plánování a jeho fáze či jakým způsobem lze provádět mapování potřeb. Nedílnou součástí kurzu je představení metod MAPA a CESTA a nástroje, jenž lze při práci s lidmi s mentálním postižením při poskytování sociální služby využít v praxi včetně názorných ukázek a vyzkoušení některého nástroje. Smyslem celého kurzu je rozšířit vědomosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, ukázat, jak mohou na proces individuálního plánování nahlížet i rozumět důvodům individuálního plánování. Důležitou součástí jsou praktické ukázky, vlastní zapojení účastníků kurzu, podnícení k plánování s člověkem s mentálním postižením, motivace k zavedení nových nástrojů v rámci procesu individuálního plánování tak, aby byla řešena jeho nepříznivá situace.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 5. 2021, 08:30 — 25. 5. 2021, 16:00

Brexit z pohledu sociální práce

Na konci ledna 2020 Velká Británie opustila Evropskou unii a tento krok bude mít zcela zásadní vliv na sociální situaci cizinců, tedy i Čechů, žijících ve Velké Británii. 31.12.2020 končí přechodné období, kdy se podmínky pobytu cizinců ve Velké Británii příliš neměnily, a s tímto datem jsou ve zvýšené míře očekávány návraty českých občanů zpět do České republiky. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s novinkami a aktualitami v této oblasti a podat jim ucelený teoretický přehled o tom, na co se zaměřit při sociální práci s lidmi, kteří se budou navracet zpět do ČR, tak, aby jejich znovuzačlenění zpět do českého prostředí bylo co nejúspěšnější a sociální práce co nejefektivnější. Prostor dostane i diskuse nad tématem, praktické cvičení a novinky a k tématu - aktuální v době konání kurzu.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 5. 2021, 08:30 — 26. 5. 2021, 16:00

Techniky arteterapie a artefiletiky  v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat   v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb. Není potřeba mít výtvarné nadání nebo znalosti, ale ochota zapojit se do tvůrčí práce a  sdílení procesu tvorby před skupinou. Nastavení k práci na sobě a otevřenost vyzkoušet si na vlastní kůži přínos nabízených technik. Získaná osobní zkušenost s vybranými technikami a tématy arteterapie umožní frekventantovi kurzu rozšířit si svoje profesní dovednosti  při práci s klientem.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 27. 5. 2021, 08:30 — 28. 5. 2021, 16:00
Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás