Farní charita realizuje projekt podpořený z prostředků OP LZZ

Hlavním cílem projektu s názvem Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců je proškolení 23 odborných pracovníků organizace s kvalifikací pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník.  Vzdělávací plán je sestaven na období 20 měsíců a obsahuje celkem 15 akreditovaných kurzů. Každý z pracovníků absolvuje přípravu pro ošetřovatelskou a pečovatelskou péči, především v terénu, v délce 168 hodin. Výstupem projektu bude v konečné fázi 310 úspěšných absolventů školení.

Realizace nového vzdělávacího plánu přispěje k další profesionalizaci služeb a rozšíření možnosti péče o seniory a osoby se zdravotním handicapem. Projekt reaguje na potřeby zaměstnanců definované vedoucími pracovníky i zaměstnanci samotnými.

Tento projekt byl zahájen v květnu 2014 a jeho realizace potrvá do dubna 2015. Dle vzdělávacího plánu splnili zaměstnanci již 13 akreditovaných kurzů. Kurzy probíhají v jednodenních a třídenních blocích, a to v sídle Farní charity Příbram nebo mimo organizaci. Součástí vzdělávání není jen teoretické zaměření, ale také praktická výuka v sociálních zařízeních, jako jsou např.: denní centra a noclehárny pro osoby bez přístřeší, denní centra pro seniory, rehabilitační ústavy, domácí hospicové péče, domy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, střediska rané péče, chráněné dílny apod.

Kurzy a semináře tohoto typu se u zaměstnanců setkaly s velkým ohlasem, plně využívají možnosti vzdělávání nejen v rámci nastaveného projektu, ale také sami často volí kurzy, účastní se odborných konferencí a workshopů, které dále rozvíjejí jejich schopnosti a kvalifikační předpoklady.

Přehled jednotlivých kurzů

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás